วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
ขอแสดงความยินดี กับ ต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม“ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”
บทความเรื่อง สืบสานโต๋ยฮอย ตานก๋วยสลาก
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2563