วันพุธ, 30 กันยายน 2563

การบริหารงาน การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน