วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

การบริหารงาน การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี SAR2565

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน