วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

การบริหารงาน การดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน