วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 2565

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

039แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ6เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

แบบรายงานผลการประเมินโครงการปีงบประมาณ65