วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

โครงสร้างบริหารงาน

เรื่องมาใหม่
ประชาสัมพันธ์นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ “ไทยมีงานทำ”
การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23/65
นิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2565
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/65
เข้าร่วมบริจาคเลือดให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชนตำบลไม้ยา
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่17/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่16/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่15/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่14/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่13/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่12/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่10/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่9/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่8/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่7/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่6/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่5/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่4/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่3/65
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่2/65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/65
กิจกรรมร่วมน้อมรำลึกท่านสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2565
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2565
กิจกรรม Big Cleaning Day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม”
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ “วัยรุ่นต้านเศร้า” ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มี ผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนตามกิจกรรม “เติมฝัน ปันทุน”
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชา สู่การเรียนรู้ในชุมชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
เปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ต้อนรับและรายงานข้อมูล ต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ เรื่องเลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเขียว-ขาว
กิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม. ชร.)
ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
บุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน (เดือนห้าเป็ง)
ประกาศการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย และครูพลศึกษา 2566
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/1-66
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/1-66