วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผลงานครู

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์
ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้
รางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดย UGSM Model พ.ศ.2563
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
นิเทศแผนการจัดการเรียนการสอนภายใน
รางวัล เหรียญทอง (อันดับ 6 ระดับชาติ) ในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศเหรียญทอง (อันดับ 1 ระดับชาติ ) ในการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
เรื่องมาใหม่
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ เรื่องเลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเขียว-ขาว
กิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม. ชร.)
ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
บุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน (เดือนห้าเป็ง)
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัย จากการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนตามปกติ(On-Site) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ 2