วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ เรื่องเลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเขียว-ขาว
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม“ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำ้นักเรียนและหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจำเดือนกรกฏาคม
รณรงค์ป้องกันโควิค-19 ( COVID-19) โดย นส.ปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
    • 1
    • 2
เรื่องมาใหม่
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ เรื่องเลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเขียว-ขาว
กิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม. ชร.)
ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
บุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน (เดือนห้าเป็ง)
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564