วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม“ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำ้นักเรียนและหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจำเดือนกรกฏาคม
รณรงค์ป้องกันโควิค-19 ( COVID-19) โดย นส.ปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ นักเรียน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประกาศการใช้คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ ๑)