วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2-65

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีความอดทน มีความตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหา และเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริง โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ, ครูธนวัฒน์ สุภารัตน์, นายภานุพงศ์ คำเหล็ก, นายพงศกร สุริยะ และคณะครูโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ชมภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1AaI05D2QKQIjQvuZCJI47q3M8htAqqJo