วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนและขยายผลกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รองผู้อำนวยการวิรุจน์ เมืองมูล ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ และครูสรทรรศน์ เล็ดมะ เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนและขยายผลกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย