วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน เรื่องรู้เท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ และเพศวิถีศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มอบหมายให้ ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ ครูนิศากร โนราช และครูพิสุทธิ์ ราญรอน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน เรื่องรู้เท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ และเพศวิถีศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมเรื่อง “ดูและเล่นได้หรือไม่ (I can or can’t) และ Do หรือ Don’t