วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

นิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
โดยมี ศน. บุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ เป็นประธาน ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ศน. อรทิตย์ มีขันเพชร ศน. นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศน. วรนุช ประมวลการศน. กุหลาบ วรธนวุฒิ และศน. สุรพล วงศ์สรรคกร เป็นคณะกรรมการร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมสะท้อนผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา