วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และวันที่ 10 สิงหาคม 2565
นางดวงมณี แก้วสระแสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และนางสาวกนกพร จีระวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การบัญชี
เพื่อให้ทราบผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล