วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมร่วมน้อมรำลึกท่านสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกท่านสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที
และรำลึกถึงท่านสุนทรภู่
ผู้เป็นกวีเอกของไทยและของโลก
ที่มีกรุณาธิคุณต่องานประพันธ์ที่นักเรียน
ได้นำมาฝึกเรียน ฝึกเขียน ฝึกอ่านบทกลอนสอนใจ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภาษาประจำชาติ และเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการกล้าแสดงออก
ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
ได้รับความสนุกสนานโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
อีกทั้งบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปะ
โดยมี ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ เชิญชวนคณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน เลือกแต่งกายแบบไทย แบบพื้นเมือง หรือตัวละครในวรรณคดี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย