วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

โครงการกิจกรรมป้องกัน และแก้ปัญหา “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
จำนวน 82 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมป้องกัน
และแก้ปัญหา "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ประจำปีการศึกษา 2565
ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยาร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลไม้ยา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลพญาเม็งราย
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย