วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ “วัยรุ่นต้านเศร้า” ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
"วัยรุ่นต้านเศร้า" ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านต่างๆ
ในการลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก จากโรคซึมเศร้า
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลพญาเม็งราย
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และเสริมสร้างความรักความสามัคคี
เข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง ประจำปี 2565