วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ต้อนรับและรายงานข้อมูล ต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล
ต่อคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของ สพม.ชร. โดยมีนายปรีชารัตน์ รินทระ
รองผอ.สพม.ชร พร้อมด้วย นายลัลน์พัฒน์ บัญชานิตยกาล นักวิชาการศึกษา
ได้ตรวจเยี่ยม รับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะในบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้านความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)