วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มี ผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนตามกิจกรรม “เติมฝัน ปันทุน”

.วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิรุจน์ เมืองมูล
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
และนายสมชาย เก่งกล้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มี
ผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนตามกิจกรรม "เติมฝัน ปันทุน"
จำนวน 58 ทุน พร้อมรับฟังนโยบาย
และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
รวมทั้งพบปะกับครูที่ปรึกษา
เพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทาง
ในการดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งในการจัดกิจกรรมยึดหลักปฏิบัติ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด