วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและสวนป่าให้สะอาด
ปลอดโปร่งลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและสัตว์มีพิษ
ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ตลอดจนคณะครูให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูล พร้อมอำนวยความสะดวก
ตลอดการจัดกิจกรรม