วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม”

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม"
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โดยมี ดร.พรรณวิภา สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้