วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)