วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

02 มี.ค. 2021
1484

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลาย เช่น นันทนาการ ลูบคลำจำดม (ประสาทสัมผัส) สเก๊ตช์ภาพ แผนที่และเข็มทิศ เงื่อน ปฐมพยาบาล อนุมาน บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งมีผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้