วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ มีการมอบทุน และเกียรติบัตรเรียนดี อีกทั้งการให้ความรู้การเลือกศึกษาต่อ โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้