วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตร และนำเข้าสู่การปฏิบัติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย ได้อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตร และนำเข้าสู่การปฏิบัติ โดยมีนางจงจิตต์ มาเทพ เป็นวิทยากร ร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรในเรื่องการปลูกผัก การดูแลรักษาต้นมะนาว ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด ครูพิชญ์สินี สิทธิโน ครูสุริยนต์ แสนคำรักษ์ และครูมลิวัลย์ พรมวงค์ ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร