วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ในการป้องกันอัคคีภัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนพร้อมทั้งวิทยากร จากเทศบาลตำบลไม้ยา โดยมีนายเอนก ไกลถิ่น นายกเทศบาลตำบลไม้ยา เป็นประธานเปิดอบรมในครั้งนี้