วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและสวนป่าให้สะอาด ปลอดโปร่งลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและสัตว์มีพิษ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเทศบาลตำบลไม้ยา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใจกันบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเวลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความดีงามของตนเอง