วันพุธ, 30 กันยายน 2563

เวทีเสวนา “การพัฒนาการศึกษาและประชาธิปไตยของประเทศไทย”

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดเวทีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ 9 กันยายน 2563