วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

ฝ่ายบริหาร

นางพรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

นางณิศวรา จุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนฝ่ายอำนวยการ

นางศิริมาต วนารักษ์
ครู ชำนาญการ
ผู้แทนฝ่ายบุคคล

นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์
ครู ชำนาญการ
ผู้แทนฝ่าย
บริหารทั่วไป