วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายบริหาร

                                                                  

                                                                        นางพรรณวิภา สมสะอาด 
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

 

                               

                                   
                                                                                นายวิรุจน์ เมืองมูล
                                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 

                                                                   

                                                                              นางณิศวรา จุลฤทธิ์
                                                                              ครู ชำนาญการพิเศษ
                                                                             ผู้แทนฝ่ายอำนวยการ

 

                                                                   

                                                                             นางศิริมาต วนารักษ์
                                                                                  ครู ชำนาญการ
                                                                                ผู้แทนฝ่ายบุคคล

                                                                  

                                                                           นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์
                                                                                  ครู ชำนาญการ
                                                                            ผู้แทนฝ่าย
บริหารทั่วไป 

นางธนัฐศุภา อนันต์วรชัย
ครู ชำนาญการ
ผู้แทนฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ