วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้

22 ส.ค. 2020
995

นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับผลงาน ครูผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″