วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีท่านผู้อำนวยการ พิเศษ ถาแหล่ง ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียน พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย