วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์           

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมหลักสูตรทวิศึกษา  บูรณาการแหล่งเรียนรู้สวนป่า แบบสหวิทยาการสะเต็มศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมโดยเน้นทักษะ Active Learning รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในปี 2563

พันธกิจ

1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

2.  พัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้สวนป่าให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้

5.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น นโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา

6.  ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

8.  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์  (Corporate Objectives)

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรทวิศึกษา

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้สวนป่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย 4.0

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพ

8. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ