วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

เหรียญทอง ชนะเลิศ “การประกวดบรรยายธรรม”

เมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์  2563  นายฐิติศักดิ์ ไกลถิ่น นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้เข้าร่วมการแข่ง

ขันบรรยายธรรม ในระดับจังหวัดเชียงราย   แลได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ “การประกวดบรรยายธรรม” และได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ ต่อไป