วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 4 บ้านสันสะอาด ตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57290 โทรศัพท์ 0-5367-2370 โทรสาร  0-5367-2370  มีเนื้อที่ทั้งหมด 80 ไร่ เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมกันสร้างจากประชาชนตำบลไม้ยา โดยการนำของนายบุญปั๋น ไกลถิ่น  กำนันตำบลไม้ยาสมัยนั้น และได้รับการสนับสนุนจาก      นายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 2 นายพร โนเลี่ยม สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอพญาเม็งราย ตลอดจนพ่อค้า คหบดี และกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลไม้ยาเป็นอย่างดี

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลไม้ยา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยมี  นายสนั่น หล้านามวงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพญาเม็งราย มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ครั้งแรกมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจำนวน 83 คน แบ่งเป็น 2  ห้องเรียน มีครูมาช่วยสอนจากโรงเรียนพญาเม็งราย 2  คน และจากกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลไม้ยาอีก 2 คน จากนั้นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรจุแต่งตั้งครูรุ่นแรกจำนวน 3 คนมาปฏิบัติการสอน

                ต่อมาใน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2533  นายประเสริฐ กันทะวัง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2533 – 2536  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2536 – 2538 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ พ.ศ. 2538 – 2541และได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  (ค.อมต.สศ)  และโครงการโรงเรียนศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่น 2

                พ.ศ.2541 นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
และปีการศึกษา 2542 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้เข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2544  นางช่อฟ้า ม่วงมณี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    ไม้ยาวิทยาคม

พ.ศ. 2546  นายอุทร  นัดดากุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดพะเยา แต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

21 พฤษภาคม 2551  นายอุทิศ  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

6 มกราคม 2553 นายสมเกียรติ  รู้ธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จังหวัดเชียงราย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 323  คน มี 15 ห้องเรียน แยกเป็นนักเรียนชาย 167 คน นักเรียนหญิง 156 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 ) มีจำนวนบุคลากรในโรงเรียน  29  คน ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครูจำนวน 20 คน( ชาย  7 คน หญิง 13 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวน  4 คน ระดับปริญญาตรี 21 คน ตำแหน่ง ช่วยราชการ 2 คน ) พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2 คน และช่างครุภัณฑ์ 1 คน

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดเล็กมีเขตพื้นที่บริการ คือ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลไม้ยา จำนวน 6 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านร่องกอก  โรงเรียนไม้ยามิตรภาพที่ 168  โรงเรียนบ้านสันสะอาด  และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ