วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัล เหรียญทอง (อันดับ 6 ระดับชาติ) ในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย