วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

รางวัล เหรียญทอง (อันดับ 6 ระดับชาติ) ในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย