วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา

ปรัชญา “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม อุดมสุขภาพ”
คติพจน์ “ธม.โม  หเว  รก.ขติ  ธม.มจารึ ”   หมายถึง  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

อกลักษณ์ของโรงเรียน                 แหล่งเรียนรู้สวนป่า

อัตลักษณ์ของโรงเรียน                ทักษะชีวิตดี มีจิตสาธารณะ

เป้าหมายของสถานศึกษา

ด้านผู้เรียน

พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  คนดี กล้าแสดงออก มีอาชีพ  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งเป็นบุคลากรดังต่อไปนี้

       1.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

       2.  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม

       4.  มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี

       5.  กล้าแสดงออก

       7.  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

       8.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       9.  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

       1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยเน้นความถนัดและความสนใจ

       2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ

       3.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

        1.  จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

        2.  จัดให้มีสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม

        3.  จัดให้มีศูนย์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        4.  จัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด

        5.  มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของครูและผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        6.  ครูมีโครงการสอนทุกรายวิชา  และมีแผนการสอน  1  วิชา ต่อ  1  ภาคเรียน

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนองค์กรของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

         1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ มีความก้าวหน้า  มั่นคงในชีวิต

         2.  มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

         3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ด้านระบบบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา

         1.  แจ้งบทบาทและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน

          2.  มีการนิเทศการปฏิบัติงาน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเรียนดี  เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม  อุดมสุขภาพ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอเพียง

ความพอประมาณ    เนื้อหารายละเอียดพอประมาณกับบริบทของโรงเรียน

ความมีเหตุผล         การใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์  และแก้ปัญหาการประกอบอาชีพตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลือกอาชีพในอนาคตของผู้เรียน

เงื่อนไข

เงื่อนไขความรู้    การกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เงื่อนไขคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีจิตสาธารณะ