วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประกาศการใช้คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ ๑)