วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประกาศการใช้คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ ๑)