วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

บรรยากาศการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พร้อมสร้างความตระหนักให้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อเรื่องเพศที่ทำให้เกิดค่านิยมที่ผิดและส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด การเชื่อมโยงถึงผลกระทบจากสิ่งต่างๆ รอบตัวที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้ยา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท ไลฟ์สกิล ไทยแลนด์ ผู้แทนครูในโรงเรียน และนักเรียนจากโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม