วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ทุนพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

นายฐิติศักดิ์ ไกลถิ่น ได้รับคัดเลือกทุนพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 3