วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี 2562

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภาพ