วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทันตสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลไม้ยา