วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36