วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

25 ก.ค. 2020
1434

นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวเอี่ยมฤทัย ชุมภูชนะภัย
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภาภรณ์ อ่อนพุทธา
ครูอัตราจ้าง