:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
เผยแพร่ผลงาน
 ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม เรื่อง พี่พาน้องสืบสานประเพณีท้องถิ่น....ประเพณีสรงน้ำพระธาตุปู่ล้าน พ.ศ.2556
 

ชื่อกิจกรรม                พี่พาน้องสืบสานประเพณีท้องถิ่น...สรงน้ำพระธาตุปูล้าน

โดยกลุ่ม                     เยาวชนวัยใสไม้ยา            โรงเรียน  ไม้ยาวิทยาคม          สพท.  เชียงราย   

เขต                           36

หลักธรรมสำคัญ  ปริสัญญุตา 

พระราชดำริ              "...ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตของแต่ละคนเรามี

                                     ประเพณี ของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดี อย่างยิ่งและช่วยกัน

                                     ส่งเสริม  รักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าว หน้าของประเทศ...”

ประเด็นปัญหาหลัก      :  วัดพระธาตุปูล้าน เป็นที่สักการะ เคารพนับถือของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา และประชาชนชาวอำเภอพญาเม็งรายเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือ พระธาตุปูล้านเป็นวัดเก่าแก่ที่มีองค์เจดีย์อายุรวม 700 ปี ภายในมีโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้ศึกษา  และทุกๆปีจะมีประเพณียี่เป็งเดือน 5 มีการสรงน้ำพระธาตุ ขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา แต่ทว่าปัจจุบัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มเลื่อนหายไปกับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซึ่งนับวันจะลดจำนวนลง ขาดการประสานสืบทอดสู่ลูกหลาน พร้อมกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ จึงทำให้เยาวชนรุ่นหลังไม่เห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าว

ดังนั้นคณะทำงานจึงเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น อันพึ่งอนุรักษ์ไว้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ถึงความเป็นมาและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น มีจิตสำนึกรัก และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเหล่านี้ โดยจัดทำโครงงานชื่อ พี่พาน้องสืบสานประเพณีท้องถิ่น...สรงน้ำพระธาตุปูล้าน เพื่อร่วมมือกับชุมชน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ที่มีสู่เพื่อนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนเขตอำเภอ พญาเม็งราย ปลูกฝังการรักท้องถิ่น ให้เกิดการสืบสานประเพณี สรงน้ำพระธาตุปูล้าน สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

กลุ่มเป้าหมาย               นักเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมทุกระดับชั้น

ระยะเวลาดำเนินการ     :  1 กุมภาพันธ์ 2556  -    31  กรกฎาคม  2556

กิจกรรมเด่น                 1. กิจกรรมสืบตำนาน

                                      2. กิจกรรมบอร์ดความรู้ประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน

                                      3. กิจกรรมพี่พาน้องร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน

                                      4.  กิจกรรมทำสื่อเผยแพร่ประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูล้าน

ผลที่เกิดขึ้น                 นักเรียนมีจิตสำนึก ในการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่สืบไป

                                      และการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน กับทุกฝ่ายในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรม

                                      ประเพณีต่างๆที่มีขึ้นในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ :   นายวศิน          มูลทา

                  นางสาวอรฤทัย  คำพรรณ์

                       นางสาวสริตา    อุทัง

                       นางสาวศิริพร   ไชยมงคล

                       นางสาวสุนทรี   ปินตาคำ

                        

พระสงฆ์ที่ปรึกษา :     ท่านพระครูถาวรเจติยาภิบาล

ผู้บริหารที่ปรึกษา :     นายสมเกียรติ  รู้ธรรม

ครูที่ปรึกษา          :    นายสุริยนต์    แสนคำรักษ์

 ผู้จัดทำ : นายวศิน มูลทา, นางสาวอรฤทัย คำพรรณ์, นางสาวสริตา อุทัง, นางสาวศิริพร ไชยมงคล, นางสาวสุนทรี ปินตาคำ
     ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 
 << ย้อนกลับ
โดย : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม      วันที่ : 16 ส.ค. 2556
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370