วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.พรรณวิภา สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิรุจน์ เมืองมูล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแต่ละกลุ่มงาน
มีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
โดยมีนายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้