วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ตามพระราโชบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชา สู่การเรียนรู้ในชุมชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ตามพระราโชบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชา
สู่การเรียนรู้ในชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน
โดยมีครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ ครูสรวีย์ นันต๊ะ
และครูปิยะพร อนุ เป็นครูที่ปรึกษา
ทั้งนี้วิทยาลัยการแพทย์ฯ ยังได้คงตระหนักในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
จึงได้เพิ่มมาตรการ Personal Hygiene ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
และสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเว้นระยะห่างขณะร่วมกิจกรรมด้วย