วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัย จากการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม