วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนตามปกติ(On-Site) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)