วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัด์ซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี