วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัด์ซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาสพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาหัสดุประจำปีุ65