วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา