วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม