หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
   สารสนเทศปี 2556
   สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
   รวมลิงค์เว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

 วิสัยทัศน์           

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  เป็นสถานศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้สวนป่า และบริหารงานร่วมกับ

ชุมชนในการปฏิรูปการศึกษา  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และดำรงชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออก  มีอนามัยสมบูรณ์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ ในปี 2556


พันธกิจ


1. จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐาน  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจอย่างเสมอภาค

2. ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญท้องถิ่น  ใช้สื่อธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้สวนป่าและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงคุณค่าการดำเนินชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออก  มีอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 เป้าประสงค์  (Corporate Objectives)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในอำเภอขุนตาล

2. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4. สถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในอำเภอขุนตาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370