:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

 วิสัยทัศน์           

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมหลักสูตรทวิศึกษา  บูรณาการแหล่งเรียนรู้สวนป่า แบบสหวิทยาการสะเต็มศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมโดยเน้นทักษะ Active Learning รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในปี 2563


พันธกิจ

1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

2.  พัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้สวนป่าให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้

5.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น นโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา

6.  ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

8.  พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา

 เป้าประสงค์  (Corporate Objectives)

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรทวิศึกษา

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้สวนป่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย 4.0

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพ

8. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ


 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370