:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา

 
ปรัชญา “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม อุดมสุขภาพ”

คติพจน์ “ธม.โม  หเว  รก.ขติ  ธม.มจารึ ”   หมายถึง  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

อกลักษณ์ของโรงเรียน                 แหล่งเรียนรู้สวนป่า

อัตลักษณ์ของโรงเรียน                ทักษะชีวิตดี มีจิตสาธารณะ

เป้าหมายของสถานศึกษา

ด้านผู้เรียน

พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  คนดี กล้าแสดงออก มีอาชีพ  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งเป็นบุคลากรดังต่อไปนี้

                                                1.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

                                                2.  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

                                                3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม

                                                4.  มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี

                                                5.  กล้าแสดงออก

                                                7.  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

                                     8.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              9.  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

                                                1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยเน้นความถนัดและความสนใจ

                                                2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                3.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

                                                1.  จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

                                                2.  จัดให้มีสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม

                                                3.  จัดให้มีศูนย์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                                4.  จัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด

              5.  มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของครูและผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                6.  ครูมีโครงการสอนทุกรายวิชา  และมีแผนการสอน  1  วิชา ต่อ  1  ภาคเรียน

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนองค์กรของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

         1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ มีความก้าวหน้า  มั่นคงในชีวิต

                                2.  มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

                                3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ด้านระบบบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                1.  แจ้งบทบาทและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน

                                2.  มีการนิเทศการปฏิบัติงาน

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเรียนดี  เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม  อุดมสุขภาพ

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอเพียง

ความพอประมาณ    เนื้อหารายละเอียดพอประมาณกับบริบทของโรงเรียน

ความมีเหตุผล         การใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์  และแก้ปัญหาการประกอบอาชีพตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลือกอาชีพในอนาคตของผู้เรียน

 เงื่อนไข

เงื่อนไขความรู้    การกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เงื่อนไขคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีจิตสาธารณะ

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370